Vyjadřuji souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to:

a)      Jméno

b)      Pohlaví

c)       Datum narození

d)      Adresa

e)      Dosažené vzdělání

f)       Společenský status

g)      Emailová adresa

 (dále jen: „osobní údaje") správci údajů - společnosti Health communication s.r.o., IČ: 29019486, se sídlem Ohradské náměstí 1621/5, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, na dobu 5 let, v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen: „zákon o ochraně osobních údajů"), za účelem jejich zpracování. Zpracováním osobních údajů se rozumí jejich shromažďování, uchovávání, využití za účelem vypracovávání statistik a využití za účelem zasílání obchodních sdělení; uosobního údaje - adresy pro doručování, se zpracovánímrozumí jejich shromažďování, uchovávání a využití za účelemzasílání výher, v případě, že subjekt údajů poskytl správciúdajů souhlas s účastí na spotřebitelských loteriích nebojiných soutěžích provozovaných správcem údajů. Jsem si vědom toho, že dojde-li, v souladu s § 21 zákona o ochraně osobních údajů, ke změně mých osobních údajů, mohu správce údajů požádat o jejich úpravu či doplnění. Rovněž mohu žádat po správci údajů vysvětlení, případně odstranění, blokování, provedení opravy nebo likvidaci osobních údajů, které byly užity v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Prohlašuji, že tento můj souhlas je projevem svobodné a vážné vůle, se znalostí správce osobních údajů, účelu jejich poskytnutí a doby, na kterou jsou poskytovány.